Izvēlne Aizvērt

iRobot.lv e-veikala noteikumi

iRobot.lv e-veikala noteikumi

1. Vispārējie jautājumi
1.1. iRobot e-veikals ir attālinātās iepirkšanās sistēmas vietne – www.irobot.lv .
1.2. To uztur uzņēmums Terra Virtuala SIA, (tālāk tekstā Komersants) reģ. Nr. 40003559952, biroja adrese: Rīgā, Bieķensalas iela 21, e-pasts info@irobot.lv, tālrunis +371 20244222.
1.3. Attālinātās iepirkšanās sistēmas vietnes www.irobot.lv pakalpojuma zīme ir MansRobots.
1.4. Ikviena persona (tālāk tekstā Klients), veicot iRobot.lv e – veikalā pieejamo preču pasūtījumu (tālāk tekstā Pasūtījums), apliecina, ka ir iepazinusies un apņemas ievērot šos noteikumus un iRobot.lv e-veikala lietošanas aprakstus, pasūtījuma veikšanas un saņemšanas kārtību. Klients ar pasūtījuma veikšanu apliecina, ka ir saņēmis un iepazinies arī ar atteikuma veidlapas paraugu un informāciju par atteikuma tiesībām, to izmantošanas noteikumiem, termiņiem, kārtību un sekām, kas kopā ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
2. Pasūtījuma veikšana un saņemšana
2.1. Klients, veicot Pasūtījumu irobot.lv e–veikalā, apliecina, ka:
– ir iepazinies ar izvēlēto preci (tālāk tekstā Iekārta), pilnībā realizējot savu izvēli un gribu iegādāties tieši tādu Iekārtu, kādu vēlējies saskaņā ar e-veikalā pieejamo Iekārtas aprakstu un attēlu;
– ir novērtējis konkrētās Iekārtas derīgumu un atbilstību savām vēlmēm, prasībām un vajadzībām, atbilstoši tās tehniskajiem parametriem.
2.2. Klients apņemas Pasūtījuma veikšanas brīdī norādīt/nosūtīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un savu kontaktinformāciju.
2.3. Klients piekrīt savu personas datu un personas identificējošo dokumentu apstrādei, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošinātu Pasūtījuma izpildi, norēķinu administrēšanu, Iekārtu piedāvāšanu, pretenziju izskatīšanu un garantijas saistību izpildi. Informāciju par personas datu apstrādi Komersanta uznēmumā skatiet: https://pirkt.irobot.lv/noteikumi-un-privatuma-politika/
2.4. Veicot pasūtījumu, Klients patstāvīgi saglabā ar Klienta Pasūtījumu saistīto dokumentāciju. iRobot.lv e–veikala vidē informācija par veiktajiem pasūtījumiem netiek glabāta pastāvīgi.
2.5. Pēc Pasūtījuma veikšanas un Klienta apstiprinājuma saņemšanas par iepazīšanos ar šiem noteikumiem un citiem saistošajiem dokumentiem uz Klienta pieteikumā norādīto e–pasta adresi automātiski tiek nosūtīts Pasūtījuma pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma e–pasts ar sagatavotu rēķinu.
2.6. Pasūtījums tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja ir saņemts Klienta Pasūtījuma maksājuma uzdevums un, nepieciešamības gadījumā, atlaides piešķiršanu apliecinošs dokuments.
3. Cenas un samaksas kārtība
3.1. Klients, veicot Pasūtījumu iRobot.lv e–veikalā, piekrīt izvēlētās Iekārtas cenai, atlaidei, ja tāda ir piešķirta, un tās samaksas kārtībai.
3.2. Iekārtu cenas iRobot.lv e–veikalā ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek pieskaitīta kopējai summai un norādīta rēķinā.
3.3. Lai apmaksātu rēķinu, Klients veic atzīmi, ka ir iepazinies ar lietošanas, privātuma un Iekārtas atgriešanas noteikumiem.
4. Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu
4.1. Klientam – fiziskai personai, kas iegādājas Iekārtu nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no distancē un ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas noslēgta līguma, neminot iemeslu. Ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošai darba dienai (ieskaitot to).
4.2. Klients ir informēts, ka atteikuma tiesības nevar izmantot normatīvajos aktos minētajos gadījumos, tai skaitā arī tad, ja Klients:
a) iegādāto Iekārtu atteikuma tiesību laikā ir izmantojis vairāk, nekā tas nepieciešams Iekārtas pārbaudei, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā (netīrumu savākšana; putekļu un netīrumu esamība uz Iekārtas netīrumu savākšanas ierīcēm, filtriem, virsmām; skrāpējumu pēdas u.c.),
b) ir pieprasījis Komersantam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus saistībā ar iegādāto Iekārtu.
4.3. Atteikuma tiesību piemērošanas gadījumā atteikuma tiesību termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Klients ir ieguvis Iekārtu valdījumā.
4.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ar nepārprotamu paziņojumu (piem., pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē Komersants par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Paziņojumam ir jāpievieno Klienta iegādātās Iekārtas identificēšanas dokumenti. Klients var pēc izvēles izmantot arī Atteikuma veidlapu (atteikuma veidlapu jautāt komersantam).
4.5. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, nepieciešams, lai paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu būtu nogādāts Komersantam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
5. Atteikuma tiesību izmantošanas sekas
5.1. Ja Klients atteiksies no līguma, Komersants atmaksās no Klienta saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Klients ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav Komersanta piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Komersants būs informēts par Klienta nepārprotamu un skaidru lēmumu atteikties no līguma. Atmaksāšanu Komersants veiks, izmantojot maksāšanas līdzekli, kādu Klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien nebūs vienošanās par citu veidu. Saistībā ar atmaksu no Klienta neiekasē maksu.
5.2. Komersantam ir tiesības aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad Komersants būs saņēmis Iekārtu atpakaļ vai kad Klients būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārta ir nogādāta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
5.3. Atteikuma gadījumā Klientam Iekārta ir jānogādā Komersantam bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Klients Komersantam ir paziņojis savu lēmumu atteikties no līguma. Atteikuma termiņš tiks uzskatīts par ievērotu tikai tad, ja Klients Iekārtu nogādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
5.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Klientam ir jāsedz ar Iekārtas atdošanu atpakaļ saistītās tiešās izmaksas. Iekārtas atgriešanas izmaksu apjoma lielums var būt atkarīgs no Klienta izvēlētā Iekārtas atgriešanas veida un Iekārtas apjoma/izmēra.
5.5. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par Iekārtas vērtības samazināšanos, ja Iekārta izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šīs Iekārtas veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
5.6. Atteikuma veidlapas paraugs ir Informācijas par atteikuma tiesībām neatņemama sastāvdaļa.
6. Iekārtu atbilstība līguma noteikumiem
6.1. Komersanta pienākums ir nodrošināt pārdodamo Iekārtu atbilstību līguma noteikumiem.
6.2. Iekārta uzskatāma par atbilstošu līguma noteikumiem, ja tā:
– atbilst Komersanta sniegtajam Iekārtas aprakstam, norādītajam Iekārtas veidam/modelim, daudzumam un kvalitātei, kā arī funkcionalitātei, saderībai, sadarbspējai un citām iezīmēm;
6.3. Ar šo noteikumu starpniecību Klients tiek informēts:
a) par tiesībām pieteikt prasījuma pieteikumu Komersantam par līguma noteikumiem neatbilstošu Iekārtu divu gadu laikā no pirkuma datuma*;
*iRobot Iekārtām ir konstruktīvi elementi, kas Iekārtas ekspluatācijas gaitā ir pakļauti dabīgam nolietojuma procesam – filtri, birstes, savācējrullīši, riteņu riepas, ārējie pārsegi, spuldzītes vai gaismas diodes un līdzīgas maināmas detaļas, kas nevar tikt uzskatīts par neatbilstību līguma noteikumiem un nevar tikt attiecināts uz tiesībām pieteikt prasījuma pieteikumu.
Par Iekārtas neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radušies, Iekārtu lietojot pretrunā ar ražotāja noteiktajiem Iekārtas lietošanas noteikumiem, ja Iekārta:
– Lietota neuzmanīgi, pakļauta mitrumam, ekstrēmiem termiskiem vai vides apstākļiem, vai šādu apstākļu straujām izmaiņām, nav savlaicīgi tīrīta.
– Bez atļaujas atvērta un remontēta vai arī remontēta, izmantojot neatļautas rezerves daļas servisa centrā, kura autorizāciju nav apstiprinājis ražotājs.
– Lietota vai saslēgta ar piederumiem, vai izmantoti tīrīšanas šķidrumi, kurus nav akceptējis ražotājs.
– Aplieta ar ēdienu vai šķidrumu, bijusi ķīmisku vai citu kaitīgu vielu iespaidā.
– Tikusi izmantota ārpus dzīvojamām vai biroja tipa telpām, neikdienišķu netīrumu un apjomu tīrīšanai, nepiemērotos apstākļos vai komerciāliem mērķiem.
– Transportēta nepiemērotā iepakojumā.
Par Iekārtas neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti gadījumi, ja:
– Lietotāja vainas dēļ Iekārtas akumulatorā radies īssavienojums, ir bojāts akumulatora apvalks vai tā šūnas;
– Akumulators ticis izmantots iekārtā, kurai tas nav paredzēts;
– Defekts radies nekvalitatīva maiņstrāvas tīkla elektrobarošanas sprieguma rezultātā.
b) par nepieciešamību ievērot ražotāja noteiktos Iekārtas lietošanas noteikumus un norādes par Iekārtas sagatavošanu darbam, tās lietošanu, apkopi un glabāšanu.
c) par ierobežoto garantiju Iekārtas akumulatoram, kas ir viens gads no Iekārtas iegādes datuma.
d) par atteikuma tiesībām un atteikuma radītām sekām, ja līgums noslēgts distancē vai ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas.
6.4. Piekrītat Iekārtas pirkuma noteikumos norādītajai informācijai, ar kuru esat iepazinies pirkuma brīdī.
7. Prasījumu izskatīšana līguma noteikumiem neatbilstošas Iekārtas iegādes gadījumā
7.1. Komersants izskata visus prasījuma pieteikumus par nekvalitatīvas/līguma noteikumiem neatbilstošas Iekārtas iegādi noteiktajā kārtībā un termiņā saskaņā ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem.
7.2. Komersants patur tiesības noraidīt prasījuma pieteikumu, ja Iekārtai vai tās sastāvdaļām ir iznīcināts, nodzēsts, izmainīts vai nesalasāms sērijas numurs vai Klients nevar uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeks vai preču pavadzīme-rēķins) vai pilnvaru, kas apliecina Klienta pārstāvniecības tiesības.
8. Garantijas servisu iegādātajai Iekārtai nodrošina ražotāja autorizēts serviss:
Adrese: Bieķensalas iela 21, Rīgā. Tālr. 20244552.
Uzmanību! Rekomendējam saglabāt iekārtas oriģinālo iepakojumu visā tās ekspluatācijas laikā!
9. Iekārtu piegāde:
9.1. Kurjers atbild tikai par Iekārtas iepakojuma ārējiem bojājumiem un neuzņemas atbildību par piegādātās Iekārtas saturu.
9.2. Uz Klienta norādīto adresi piegādāto sūtījumu lūdzam pārbaudīt kurjera klātbūtnē.
9.3. Ja konstatējat, ka sūtījumam ir bojājuma pazīmes:
– paziņojiet par to kurjeram, kurš piegādājis Iekārtu;
– pārbaudiet Iekārtas iepakojuma iekšpusē esošās Iekārtas detaļas/sastāvdaļas un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksējiet ar foto attēliem.

Uz visiem Jūsu jautājumiem labprāt atbildēsim!
Saziņai lūdzam izmantot:
e-pastu: info@irobot.lv vai tālruni +371 20244222.