Izvēlne Aizvērt

Noteikumi un privātuma politika

Lietošanas noteikumi

1. irobot.lv lietošanas noteikumi (tālāk “Noteikumi”) ir saistoši katram lapas www.irobot.lv lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav irobot.lv reģistrēts lietotājs.
2. irobot.lv administrācija ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas www.irobot.lv
3. irobot.lv lietošana tiek uzskatīta par piekrišanu šiem Noteikumiem.
4. Katram irobot.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos Noteikumus un savlaicīgi būt lietas kursā par Noteikumu izmaiņām.
5. Lai kļūtu par irobot.lv reģistrēto lietotāju ir jāsniedz dati, kas apstiprina, ka reģistrētais lietotājs ir likumīgi ieguvis savā valdījumā Robotu. Reģistrētajam lietotājam NAV  jāsniedz par sevi personiski dati (vārds, personas kods, adrese u.t.l.).
6. Katra reģistrētā lietotaja pienākums ir rūpēties par savas piekļuves paroles aizsardzību.
7. Reģistrācijas formas aizpildīšana vai aizpildīšanas mēģinājums tiek uzskatīts par piekrišanu Bonusu piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem.
8. Reģistrētā lietotāja piedalīšanās irobot.lv rīkotajos konkursos tiek uzskatīta par piekrišanu konkursa ietvaros nosūtītās informācijas (piemēram video klipa, fotogrāfijas vai stāsta) publicēšanai irobot.lv.
9. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz www.irobot.lv pieder LR reģistrētajam uzņēmumam Viedari, SIA. Noteiktu video un attēlu autortiesības pieder ASV reģistrētajam uzņēmumam iRobot Corporation. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti.
10. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem Noteikumiem rodas starp irobot.lv administrāciju un  lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Privātums

1. irobot.lv neuzkrāj par reģistrētajiem lietotajiem tādu personisko informāciju kā vārds, adrese vai personas kods.
2. Ja reģistrētais lietotājs vēlas nodrošināties pret situāciju, kad ir pazaudējis paroli un vēlās to atjaunot, viņš var uzrādīt savu e-pasta adresi uz kuru paroli šādā gadījuma nosūtīt. Dotā e-pasta adrese netiek glabāta uz web servera un var tikt izmantota vienīgi paroles nosūtīšanai.
3. Ja reģistrētais lietotājs vēlas rakstiski saņemt konsultāciju vai palīdzību no irobot.lv, viņš norāda e-pasta adresi uz kurieni saņemt irobot.lv atbildi. Dotā e-pasta adrese netiek glabāta uz web servera.
4. Ja reģistrētais lietotājs vēlas saņemt svarīgus jaunumus no irobot.lv, viņš var speciāli norādīt e-pasta adresi kur saņemt šādus jaunumus. Dotā e-pasta adrese netiek glabāta uz web servera.
5. Lietojot irobot.lv lapu, uz lietotāja datora tiek ierakstītas sīkdatnes (cookies) lai identificētu lietošanas sesiju (piemēram izvēlēto valodu).

Privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība uzņēmumam Viedari SIA (turpmāk V)  ir ļoti nozīmīgs. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, sniedzam informāciju par Viedari SIA veikto personas datu apstrādi. Vēršam uzmanību, ka norādītā informācija nav izsmeļoša un var tikt grozīta, precizēta, papildināta.

1. Pārzinis:

SIA Viedari

Reģistrācijas Nr. 40203446803

Adrese: Bieķensalas iela 21, Rīga, LV1004

Tālrunis: 202 44 222

E-pasts: info [-at-] irobot.lv

2. Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem:

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat ar mums sazināties izmantojot punktā 1 norādīto kontaktinformāciju ar atzīmi „Datu aizsardzības speciālistam”.

 3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums:

Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par V rīcībā esošo personu datu drošību. Uzņēmums izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Uzņēmums nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādi, uzglabāšanu, datu integritāti ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu Uzņēmuma rīcībā esošos personas datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības prasībām. Uzņēmums nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai. 

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
Uzņēmums apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
– līguma noslēgšanai un izpildei, lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
– normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
– saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
– likumīgās interesēs, lai realizētu no V un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas V likumīgās intereses.

V likumīgās intereses ir:
– veikt komercdarbību;
– pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
– nodrošināt līguma saistību izpildi;
– saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
– analizēt V mājaslapas darbību;
– nosūtīt ziņojumus par pieteikuma, pirkuma līguma vai servisa izpildes gaitu;
– novērst krāpniecību;
– administrēt pirkumus, servisa darbus, maksājumus un pasūtījumus;
– informēt sabiedrību par savu darbību. 

Personas datu apstrādes nolūki:
V apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
– klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
– klientu apkalpošanai;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– norēķinu administrēšanai;
– mājas lapas darbības uzlabošanai.

 5. Personas datu apstrāde

V personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām V rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.


Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai V var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, produkta saņemšana uz servisu vai nodošana atpakaļ no servisa, produkta izmēģināšana pēc Klienta pieprasījuma un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, V sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par V datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un V ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

V neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:
– ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
– ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
– ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
– ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos V likumīgo interešu aizsardzībai.

6. Personas datu glabāšanas periods

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:- kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
– kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā V vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
– kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
– kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

7. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā:

Klientam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt to kontroli, datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, tāpēc, saņemot Klienta pieprasījumu, V uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs Klienta personas datus.

Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai. V izvērtēs Klienta prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

8. Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
V mājaslapa izmanto sīkdatnes. Valodas atcerēšanās sīkdatnes tiek izmantotas, lai varētu atcerēties kādā valodā katrs lapas apmeklētājs vēlas turpināt skatīties mūsu mājas lapu. Ja Klients ir pieteicies sistēmā, tad sīkdatnes tiek izmantotas, lai Klients, veicot pasūtījumu, varētu saņemt sev pienākošās atlaides un citu speciālo informāciju. Daļa no šīs lapas satura ir uz Youtube serveriem izvietoti video. Lai lapas apmeklētāji varētu tos redzēt, Google un Youtube izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu un savas reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu datplūsmu. Google un Youtube ir pieejama informācija kā Jūs izmantojiet mūsu vietni, kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko viņiem sniedzat vai ko viņi apkopo, kad lietojat viņu pakalpojumus. V mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko V nenes atbildību.